سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
فصلنامه نقد و نظر( وابسته به دفتر تبلیغات قم) 
عضو هیات تحریریه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
هفته نامه پگاه( وابسته به دفتر تبلیغات قم) 
عضو هیات تحریریه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
کارشناس فرهنگی جهان عرب بخش مطالعات اسلامی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
عضو هیات تحریریه کتاب ماه دین 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها 
مشاور فرهنگی 
 
 
اجرایی، فرهنگی 
همکاری 
بنیاد دایرة المعارف جهان اسلام 
عضو هیات علمی 
1381/07/01 
ادامه دارد 
اجرایی